НДІПДР
Для авторів

Вимоги до змісту, порядку оформлення та подачі матеріалів

  Матеріали для публікації надсилаються в електронній формі на електронну адресу редакції збірника «Науковий вісник НДІ проблем досудового розслідування»: institutpdr@gmail.com 

  Електронний лист повинен містити такі файли:

  • рукопис статті (назва файлу - прізвище автора (співавторів через дефіс) з літерою с після пробілу: Петров с.doc або Петров-Марков с.doc);
  • відомості про автора (-ів).
  Аспіранти або здобувачі ВНЗ подають письмовий позитивний висновок наукового керівника. 

  Максимальна кількість співавторів – не більше двох.

  Обов’язкові елементи статті:

  • дані про автора (українською та англійською мовами): прізвище, ім’я та по-батькові; науковий ступінь, вчене звання; місце роботи (навчання), посада;
  • назва статті (українською та англійською мовами);
  • структурована анотація українською (не менше 350 знаків);
  • стаття не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова, стаття не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків;
  • ключові слова (не менше чотирьох і не більше десяти);
  • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор (посилання на публікації та проведення їхнього аналізу обов’язкові);
  • виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подальшого дослідження даної теми;
  • література (мінімум 7 актуальних щодо предмету дослідження посилань на наукові джерела, які опубліковано за останні п’ять років у фахових виданнях; посилання подаються по тексту у квадратних дужках; на кожне використане джерело, зазначене в розділі «Література», в тексті повинно бути щонайменше одне посилання). При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

  Вимоги до оформлення статті:

  • формат редактора – Microsoft Word (розширення файлу .doc або .rtf);
  • шрифт тексту – Times New Roman Cyr, 14 кегль;
  • інтервал між рядками – 1,5;
  • поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – по 2 см;
  • для рисунків та таблиць: шрифт – Times New Roman Cyr, 12 кегль, інтервал між рядками – 1;
  • усі елементи наочності повинні мати чітко оформлені та зрозумілі елементи інфографіки;
  • рисунки та діаграми створюються з використанням чорно-білої гами виключно за допомогою Microsoft Office у форматі А4 (книжна) та додатково подаються у файлах тих програм, у яких були створені (*.doc, *.xls, *.jpg);
  • у діаграмах не допускаються фонові заливки та рамки;
  • кольорові графічні об'єкти, заливки, зноски та об'ємні фігури не допускаються!
  • обсяг статті (зі списком використаної літератури, таблицями, схемами тощо) – 8–15 сторінок формату А4;
  • матеріал статті оформлюється із зазначенням відповідних розділів, виклад повинен бути чітким, стислим, кількість таблиць, формул та ілюстрацій – мінімальною;
  • бібліографічний опис у списку джерел здійснюється відповідно до вимог ВАК України;
  • мова статті – українська, англійська (з відповідним виконанням всіх особливих вимог).

  Рубрики публікацій:

  • Кримінальне право 
  • Кримінальний процес 
  • Оперативно-розшукова діяльність 
  • Адміністративне право і процес 
  • Відомості про автора:

  • Прізвище, ім’я, по-батькові
  • Науковий ступінь
  • Вчене звання
  • Місце роботи, посада
  • Робоча адреса (поштовий індекс, країна, область, район, населений пункт, вулиця, номер будівлі);
  • Домашня адреса (поштовий індекс, країна, область, район, населений пункт, вулиця, номер будівлі)
  • Контактний телефон та e-mail
  • Матеріали на електронну пошту редакції журналу institutpdr@gmail.com необхідно направити до 25.01.2024 року. 

   Журнал «Науковий вісник НДІ проблем досудового розслідування» № 3 в електронному вигляді буде направлений авторам до 29.02.2024р.
  • Вартість опублікування статті у Збірнику «Науковий вісник НДІ Проблем досудового розслідування» становить 1200 грн.