НДІПДР
ЗБІРНИК "НАУКОВИЙ ВІСНИК НДІ
ПРОБЛЕМ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ"

Збірник «Науковий вісник НДІ проблем досудового розслідування» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається з червня 2023 року.  

Призначення журналу: досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.

Тематика: згідно з галуззю "юридичні науки" за науковими спеціальностями (12.00.08, 12.00.09) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність 

Періодичність видання: 2 рази на рік 

ISSN: 2786-7900 (ONLINE)

DOI: https://doi.org/10.61417/2786-7900

Має статус видання категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу МОН України від 25.10.2023 року № 1309

УДК: 343(051.034)=161.2

Відповідає: Національному стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості» 

Засновник: 

1. Приватна наукова установа «Науково-дослідний інститут проблем досудового розслідування»

2. Адвокатське об’єднання «DEFENSORES»

3. Науково-дослідний інститут публічного права

Розміщується у: